Chứng chỉ
của chúng tôi.

Hệ thống quản lý ISO 22000
Trang web chứng thực
Hệ thống quản lý GMP và an toàn thực phẩm HACCP
Trang web chứng thực
Hệ thống quản lý ISO 9001:2008
Trang web chứng thực
Văn bản về việc không có gluten trong sản phẩm
Trang web chứng thực
Văn bản về việc không có các thành phần GMO trong sản phẩm
Trang web chứng thực
Văn bản về việc không có các thành phần GMO trong sản phẩm
Trang web chứng thực
Văn bản về việc không có các thành phần GMO trong sản phẩm
Trang web chứng thực
Nhà máy được chứng nhận theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
Trang web chứng thực
Văn bản về việc không có gluten trong sản phẩm
Trang web chứng thực
Văn bản về việc sản phẩm đáp ứng an toàn quốc tế
Trang web chứng thực
Văn bản về việc sản phẩm đáp ứng an toàn quốc tế
Trang web chứng thực
Văn bản về việc sản phẩm đáp ứng an toàn quốc tế
Trang web chứng thực
Văn bản về việc không có gluten trong sản phẩm
Trang web chứng thực